Dashboard
Thai
泰国语
Thai: "‎"งานแปลที่ผมส่งให้กับ Parrot Translation จะต้องตรวจทานอย่างถี่ถ้วนจริงๆ ‎มิฉะนั้นอาจไม่ผ่านมาตรฐานของบริษัท"‎
中文:帕洛特翻译,是家特别强调质量的翻译公司。